Aktuality

 Společné setkání

2.4.2019 v 16:00

--------------------

Letní provoz

přihlášky pro veřejnost již přístupné

--------------------

 

Pohádky

--------------------

Čerpání fondů EU

--------------------

Opatření proti šíření KORONAVIRU

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Košík

 

„Košík plný kamarádů“

Motto mateřské školy Košík:

„Při výchově musíme v první řadě zaměstnat dětské srdce, aby nejen cítilo úctu a soucit ke všemu, co žije, ale aby aktivně pomáhalo životu všude podle svých možností, aby se zkrátka zalíbilo být dobrým“

Ferdinand Krch

 

Číslo jednací:                     K/008/2018

Zpracovala:                       Ředitelka a kolektiv mateřské školy Košík

ŠVP platný od:                   1. 9. 2018

 

1. Identifikační údaje o Mateřské škole Košík

Zřizovatel:                              Mateřská škola Košík s.r.o.

Ředitel:                                  Bc. Markéta Hilmarová

Statutární zástupce:                Bc. Markéta Orawská

Adresa:                                  Pod Horou 463, Březová-Oleško

Provozovna:                            K Horkám 504/40, Praha 10

                                              Za kovárnou 422/15, Praha 10

                                              Václava Rady 1453/7, Praha 5

Tel:                                         732 741 587, 703 331 791

Email:                                     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky:                      www.mskosik.cz

IČO:                                        06252869                                          

Č. účtu:                                   Raiffeisenbank‎  96679002/5500

                                              Raiffeisenbank‎  96679010/5500

                                              Raiffeisenbank‎  96679029/5500

Zřizovatel:                               Mateřská škola Košík s.r.o.

                                              Pod Horou 463, Březová-Oleško, 25245

Jednatelé:                               Lenka Korejčíková

                                              Bc. Markéta Orawská

                                              Bc. Markéta Hilmarová                                            

Odpovědná osoba:                 Bc. Markéta Hilmarová, ředitelka školy

Otevření MŠ:                         1. 9. 2017

Zařazení do sítě škol:             21. 8. 2017

Kapacita školy:                      54 dětí

Počet tříd:                              3 

Provoz:                                  7:30 – 18.00

Stravování:                             Ekolandia      

 

2. Obecná charakteristiky školy

Mateřská škola Košík je soukromou školou s kapacitou 54 dětí, jejímž posláním je vytvořit nadstandardní podmínky pro předškolní vzdělávání dětí od 2 do 7 let. Důraz je kladen na rozmanitost nabídky aktivit, na rozvíjení osobnosti dítěte a na inkluzivní pojetí předškolního vzdělávání.

Našimi hlavními zásadami jsou příkladný a vstřícný přístup k dětem, spolupráce s rodinou a rozvíjení individuality dítěte ve všech směrech. Cílem je vytvořit prostředí, které v dítěti vzbudí zájem o rozmanitosti ve světe kolem něj a toleranci k rozdílnosti lidí.

Díky velké nabídce aktivit pomáháme dítěti nacházet nové příležitosti k rozvoji a přirozeným způsobem tak rozvíjíme jeho osobnost. Velký důraz je kladen na logopedickou intervenci v rámci speciálně-pedagogické intervence a depistáž a intervence u dětí nadaných.

Škola má tři samostatné pobočky. První z nich, třída Včeliček s kapacitou 15 dětí, se nachází v krásném prostředí nedaleko Hostivařského parku v blízkosti sídliště Košík. Budova školy je uzpůsobena rodinnému pojetí mateřské školy a je plně vyhovující pro provoz školy. Druhá třída, Beránci s kapacitou 12 dětí, se nachází v Dolních Měcholupech nedaleko základní školy a na kraji parku. Ač třída samotná nemá zahradu, je v okolí dostatek venkovního prostoru, kde třída tráví dopolední i odpolední čas. Součástí třetí pobočky jsou dvě třídy, třída Motýlků pro menší děti a třída Soviček pro větší děti. Pobočka se nachází v klidné části Prahy 5, a Zbraslavi.

3. Podmínky vzdělávání
 

Věcné podmínky
Prostory mateřské školy jsou upraveny tak, aby umožňovaly individuální i skupinovou práci s dětmi. Pobočka v Hostivaři je umístěna v samostatně stojícím domě.

V přízemí je vstupní prostor pro odkládání obuvi a vstupní chodba sloužící jako šatna, kde je k dispozici prostor pro každé dítě označené jeho značkou. Dále se v přízemí nachází ředitelna, toaleta a umývárna. Hlavním prostorem je herna vybavená veškerými pomůckami s přímým vstupem na zahradu, který nám umožňuje realizovat běžný program i v exteriéru budovy. Součástí přízemí je též výdejna stravy.

V prvním patře je zařízená místnost pro odpočinek dětí, herna přizpůsobená na cvičení a kroužky a relaxační místnost pro individuální práci a terapeutikou činnost. Veškeré hračky a pomůcky jsou umístěny v dosahu dětí v dostatečném množství, aby byly dětem stále nabízeny nové podněty pro rozvoj. Samozřejmostí jsou i nástěnky pro prezentaci dětské práce. Nedílnou součástí školy je i zahrada vybavená pískovištěm a klouzačkou. Jsou zde prostory pro pěstování rostlin v letních měsících v rámci výuky. Pro delší pobyt venku je využíván místní lesopark.

Pobočka v Dolních Měcholupech je součástí bytového domu. V prostoru za vstupními dveřmi je prostor pro dětskou šatnu. Hlavním prostorem je rozlehlá herna s místností na odkládání lehátek. V odděleném prostoru se nachází výdejna stavy a jídelna. Součástí je i místnost pro zaměstnance s toaletou a umývárna pro děti. Okolí školy je vhodné pro pobyt dětí venku. Jedná se především o park s místním hřištěm, ale také blízký lesopark. Jedná se o klidnou lokalitu s možností i delších procházek pro děti.

Pobočka na Zbraslavi je největší částí mateřské školy. Je součástí bytového domu. Prostor byl již vystavěn pro účel mateřské školy. V zádveří je prostor pro přezutí. V přízemí je rozlehlá šatna, jejíž součástí jsou i nástěnky pro výstavu prací s dětmi. Tato šatna je společná pro obě třídy. V přízemí se nachází výdejna stravy a v prvním patře ředitelna školy. Obě třídy jsou velmi vhodně upraveny pro pohyb dětí a jsou vybaveny pro kreativní práci s dětmi, s tím, že horní třída je přizpůsobena starším dětem a spodní třída dětem mladším.

Životospráva
Dbáme o to, aby byla dětem poskytována kvalitní a vyvážená strava. K dispozici je bezlepková alternativa stravy. Vždy je dostatek ovoce a zeleniny. Pitný režim je zajištěn během celého dne, a to jen v nejvyšší kvalitě a dle požadavků rodičů. Vycházíme vstříc v různých dietních omezení dítěte. Nikdy nenutíme děti do jídla, ale snažíme se motivovat dítě k ochutnávání nových chutí.

Ve škole máme denní řád, který má zajistit pocit bezpečí pomocí denních rituálů jako je každodenní ranní kruh, pravidelný program řízené činnosti, pravidelné doby svačin a obědů i odpočinku. Denní řád je však vždy přizpůsoben momentální situaci a požadavkům rodičů. Odpočinek dětí je upraven podle potřeb dětí a věku. Do spánku děti nenutíme, při odpočinku dětem čteme, vyprávíme. Děti si mohou při odpočinku například prohlížet knížku.

Pobyt venku je pro děti velmi přínosný, proto dbáme, aby byl co nejdelší. V letních měsících se i řízená činnost odehrává na zahradě nebo v okolí školy. Využíváme hojně okolí školy pro procházky a pobyt na čerstvém vzduchu.

Usilujeme o to, aby se zaměstnanci naší školy chovali podle zásad zdravého životního stylu a poskytovali tak dětem přirozený vzor.

Psychosociální podmínky
Všichni zaměstnanci naší školy jednají s dětmi laskavě, s citem a s pochopením pro jejich potřeby a zájmy, snaží se o to, aby byly děti v prostředí školy spokojené a cítily se tu jistě a v bezpečí. Snažíme se vytvářet klidnou a pohodovou atmosféru.

Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim s postupným zvykáním a případně i za účasti rodiče. Některým dětem však přítomnost rodiče adaptaci prodlouží, je proto dobře tento krok zvážit.

Pracujeme s individualitou dětí, respektujeme jejich temperament a potřeby. V naší školce je každé z dětí partnerem s ohledem na své možnosti – výjimkou nejsou ani děti s SVP.

Pravidla soužití tvoříme společně s dětmi, přikláníme se spíše k vysvětlování než k příkazům. Tyto jsou vhodné pouze při zajištění nezbytné bezpečnosti dětí.

Snažíme se o nenásilnou komunikaci s každým dítětem, usilujeme o vytvoření vzájemného vztahu důvěry a spolupráce. Ve všech vhodných situacích a činnostech podporujeme a rozvíjíme spolupráci a empatii dětí, snažíme se vyvarovat nezdravého soutěžení.

Zdravé sebevědomí dětí posilujeme povzbuzováním a oceňováním snahy naučit se něčemu novému, nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.

Uvědomujeme si, že věk dítěte od 2 do 7 let je stěžejním obdobím pro rozvoj dítěte, stanovování priorit v životě a budování sociálních vztahů, proto velmi citlivě tvarujeme dětskou osobnost a dbáme na to, abychom umožnili dítěti rozvíjet se ve všech oblastech a budovat tolik důležitá dětská přátelství.

Organizace
Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně (několikrát v týdnu) zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.  Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.  Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.  Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem atp. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.  Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně apod. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas).

Řízení mateřské školy
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek. Při vedení zaměstnanců ředitel vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětnou vazbu. Ředitel vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy týmu, případně s rodiči. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Škola dbá na spolupráci s jinými subjekty, základní školou, poradenskými zařízeními.

Personální a pedagogické zajištění
Cílem mateřské školy je získat odborně kvalifikované pedagogy. Pedagogický sbor, resp. pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Ředitel podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů (včetně své osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna nadstandardní pedagogická péče o děti. Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý den v každé třídě minimálně v rozsahu dvou a půl hodin. Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí). Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.). Speciální pedagogická péče je zajišťována denně.

Spoluúčast rodičů
Ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.  Učitelé sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, podle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod. Učitelé pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření[1]. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit (případně umožnit):

 • uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;
 • realizaci všech stanovených podpůrných opatření[2] při vzdělávání dětí;
 • osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám 
  a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení;
 • spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství;
 • snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;
 • přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

 

a. V případě potřeby vypracovává škola PLPP v souladu s vyhláškou 27/2016 Sb., jedná se o 1. stupeň podpůrných opatření plně v kompetenci školy. Plán pedagogické podpory je dále vyhodnocován do tří měsíců a jsou přijata opatření formou volby vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními.

b. V případě doporučení ŠPZ vypracovává škola IVP a navazuje spolupráci s odborníky. Škola realizuje podpůrná opatření doporučené ŠPZ od 2. do 5. stupně.

Dětem s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou tato opatření školou bezodkladně poskytována. V rámci nadstandardní péče jsou poskytovány služby speciálně-pedagogické a poradenské v rámci programu školy a služeb rodičům. V rámci vzdělávání je pravidelně poskytována logopedická prevence.

Vzdělávání dětí nadaných
V souladu s vyhláškou 27/2016 Sb. škola dbá o depistáž a vzdělávání dětí nadaných. Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

Škola zajišťuje individuální práci a pomůcky pro děti nadané a v rámci spolupráce se ŠPZ zajišťuje adekvátní podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

Vzdělávání dětí od dvou do tří let
V našem programu respektujeme edukační specifika dětí mladších 3let. Samozřejmostí je individuální přístup k těmto dětem.

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. 

Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.

Ve třídách jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.

Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.

 • Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.
 • Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.
 • Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).
 • Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami.
 • Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.
 • Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.
 • Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.
 • V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou

 

4. Organizace vzdělávání

Mateřskou školu tvoří čtyři třídy s celkovou kapacitou 54 dětí. Třídy jsou heterogenní s věkovým rozpětím dětí od dvou do sedmi let. Třídy jsou zaměřeny proinkluzivně. V těchto třídách jsou si všichni rovni, bez ohledu na jejich věk, pohlaví nebo postižení.

Ve třídách pracují tři pedagogičtí pracovníci. V době řízené činnosti pracují vždy nejméně dva pedagogové společně.

Do mateřské školy jsou přijímány děti v průběhu celého školního roku, pokud to kapacita dovolí.

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací program Mateřské školy Košík je zaměřen na rozvíjení osobnosti dítěte. Jsme mateřská škola rodinného typu, kde se individuálně věnujeme každému dítěti. Hodnotíme silné a slabé stránky dítěte a připravujeme program dítěti na míru. Soustředíme se na všechny oblasti vzdělávání a velký důraz klademe na potřeby dětí.

Škola je proinkluzivní a filosofií je důraz na jedinečnost každého z nás. Cílem je vytvořit sociální skupinu různých dětí, kde jsou schopny spolu kooperovat v nejrůznějších oblastech života. Nabízíme rozšířenou výuku angličtiny a výtvarných aktivit. Vzdělávání doplňujeme odpoledními kroužky. Základem je přirozené a prožitkové učení. Chceme každému dítěti umožnit prožít úspěch v tom, v čem vyniká a zároveň vyrovnat jeho slabé stránky. Posilovat sebevědomí dětí a zároveň učit toleranci k druhým.

Našim hlavním cílem je šťastné, spokojené a sebevědomé dítě, které bude připraveno nadstandardně na školní docházku po všech stránkách.

 

6. Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je složen z jednotlivých integrovaných bloků, z kterých pedagog zpracovává třídní program. Tyto integrované bloky jsou realizovány po celý školní rok a obsahují všechny vzdělávací oblasti a kompetence v návaznosti na RVP PV.

DÍTĚ A JEHO TĚLO (1)
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (2)
DÍTĚ A TEN DRUHÝ (3)
DÍTĚ A SPOLEČNOST (4)
DÍTĚ A SVĚT (5)


[1]     § 16 odst. 1 školského zákona.
[2]     § 16 odst. 2 školského zákona.

 

INTEGROVANÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY

1. Do školky já chodím rád

2. Barevný svět