Aktuality

 Společné setkání

2.4.2019 v 16:00

--------------------

Letní provoz

přihlášky pro veřejnost již přístupné

--------------------

 

Pohádky

--------------------

Čerpání fondů EU

--------------------

Opatření proti šíření KORONAVIRU

V Praze dne 16. 3. 2020

VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci.   

Zejména v případě, že jste se navrátili ze zahraničí, vyhledejte v případě projevů nemoci lékařskou pomoc, zajistěte případnou karanténu.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.  

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:

  • Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici
  • Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra
  • Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdravotního ústavu

Dále Vás budeme vás informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

Mgr. Markéta Hilmarová

ředitelka školy

Děkuji za vaši vstřícnost a zodpovědnost!

 

Prague 16. 3. 2020

DEAR PARENTS,

in connection with the development of the situation of coronavirus spread, please pay increased attention to your health, child's health and symptoms of the disease.   

Especially, if you have returned from abroad, seek medical help in the case of illnesses, ensure a quarantine, if necessary.

I hereby appeal to our mutual trust and good cooperation and your perception of the need for increased caution and a responsible approach to protecting the health of both children and adults.  

It is the kindergarten's duty to ensure a healthy environment for all children and employees and to protect their safety.

Information from the Ministry of Health on the situation regarding coronavirus for schools and parents:

  • If the child has difficulty and was in the area with the disease occurrence – call the Regional Hygiene Station
  • If the child has difficulties and was not in the area with the disease occurrence – call your pediatrician
  • If the child has no difficulties and was in the area with the disease occurrence – call the advice line of the National Institute of Public Health

We will also inform you through the bulletin boards and the school website.

Thank you for your understanding and cooperation.

Mgr. Markéta Hilmarová

Headmaster 

Thank you for your helpfulness and responsibility!

 

м. Прага 16. 3. 2020

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

У зв’язку з розвитком ситуації з розповсюдженням коронавірусу я прошу звернути пильну увагу на Ваше здоров'я, здоров'я дитини та симптоми захворювання.

Особливо у випадку, якщо Ви повернулися з-за кордону, зверніться за медичною допомогою у разі захворювань, забезпечте можливий карантин.

Я звертаюся до нашої взаємної довіри та доброї співпраці та до Вашого сприйняття необхідності підвищеної обережності та відповідального підходу до охорони здоров'я дітей та дорослих.

Обов’язок дитячого садка – забезпечити здорове середовище для всіх дітей та працівників та захистити їх безпеку.

Інформація Міністерства охорони здоров'я про ситуацію з коронавірусом для учбових закладів та батьків:

  • Якщо дитина має труднощі і була в районі з виникненням вірусу – телефонуйте до Крайової гігієнічної станції 
  • Якщо дитина має труднощі і не була в районі з виникненням вірусу – телефонуйте до педіатра
  • Якщо дитина не має труднощів і була в районі з виникненням вірусу – телефонуйте до Державного інституту охорони здоров'я 

Ми також далі проінфомуємо Вас через дошки оголошень та шкільний веб-сайт.

Дякую за розуміння та співпрацю.

Mgr. Markéta Hilmarová
директор школи

Дякую за Вашу відкритість і відповідальність!